תקנון מועדון לקוחות

ברוכים הבאים לתקנון מועדון הלקוחות של "אופטיקה בגבעה" חנות אופטיקה בגבעת שמואל.

 1. כל אדם רשאי להגיש בקשה להצטרף למועדון הלקוחות של אופטיקה בגבעה על ידי מילוי טופס הצטרפות (להלן: "הטופס"), וציון מלא ונכון של כל פרטיו האישיים כמפורט בטופס.
 2. קבלה למועדון והמשך החברות בו מותנית במילוי מלא ונכון של הטופס, בתשלום דמי חבר חד פעמיים בסך 49 ₪ (חינם למצטרפים באתר) ובעמידה בכל תנאי התקנון, והיא כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של אופטיקה בגבעה. החנות רשאית לשנות את מחיר דמי החבר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
 3. כל חבר במועדון יקבל כרטיס חברות במועדון ויהיה זכאי ליהנות מההטבות המוענקות לחברי המועדון. כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה וכפוף להצגת ת.ז. של בעל הכרטיס.
 4. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש שלה.
 5. חבר מועדון יזכה להטבות הבאות:

צבירה קבועה של נקודות מועדון בשווי של 10 % מערך הפריטים שנקנו בחנות.

 • החברה רשאית לפי שיקול דעתה להוציא מוצרים מצבירת נקודות.
 • במידה ויוחזר כסף בפועל לחבר מועדון יקוזזו הנקודות שנצטברו.
 • בעת קבלת זיכוי של הרשת על מוצר שהוחזר, ינוכו הנקודות שנצברו בגין הקנייה.
 • לא ניתן לצבור נקודות בעת קניית פריט שקיימת לגביו הנחה גבוהה או שווה ל- 40% מהמחיר המקורי.

מימוש הנקודות – שווי נקודה למימוש = 1 ₪.

 • מימוש הנקודות יתאפשר החל מהרכישה הבאה. לא ניתן לממש נקודות באותה עסקה בה הן נצברו.
 • מימוש הנקודות מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 25 נקודות.
 • לא ניתן לממש את הנקודות בקניית מוצר שקיימת לגביו הנחה גבוהה או שווה ל 40% מהמחיר המקורי.
 • המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים ייחודיים ומוגבלים בזמן למימוש או צבירה של נקודות.
 • מימוש הנקודות יתאפשר במשך שנתיים בלבד (24 חודש) מיום הקנייה האחרונה, כאשר כל קנייה נוספת בחנות תאריך את תום תקופת המימוש בשנתיים נוספות. חבר שלא ירכוש במשך שנתיים מיום הקנייה האחרונה תימחק יתרת הנקודות שנצברו. המחיקה תתבצע אוטומטית ואופטיקה בגבעה אינה מחויבת להודיע על כך מראש לחבר המועדון.

הטבת הצטרפות (למצטרפים בתשלום דמי חבר בלבד!)

 • כהטבה חד פעמית למימוש בקנייה הבאה. השובר תקף החל מהחודש העוקב לחודש ההצטרפות למשך 3 חודשים. גובה פריט בודד בעת המימוש יהיה על פי המצויין בדף ההצטרפות למועדון הלקוחות.
 • לא ניתן לממש נקודות באותה קנייה בה מממשים שובר זה.

הטבת יום הולדת

 • בן/בת זוגו / זוגתו של חבר המועדון זכאים להטבה משתנה בחודש ההולדת.סוג ההטבה יקבע בכל חודש ע"י אופטיקה בגבעה, ההטבה כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של החנות.
 • לא ניתן לממש נקודות באותה קנייה בה מממשים שובר זה .

כפל מבצעים

 • חבר מועדון יכול לצבור נקודות / להשתמש בשובר גם בעת מבצע נוסף אשר קיים בחנות (גם אם אינו מיועד לחברי מועדון), כל עוד מדובר במוצר שקיימת לגביו הנחה קטנה מ- 40% מהמחיר המקורי.

 

 1. החברות במועדון והזכות לקבלת ההטבות תיכנס לתוקף אך ורק ממועד ההצטרפות למועדון. שום חבר מועדון לא יהיה זכאי ליהנות מהנחות לגבי מוצרי אופטיקה בגבעה שנרכשו לפני מועד הצטרפותו למועדון.
 2. השימוש בכרטיס והזכות להטבות מותנים בהצגת הכרטיס במעמד הקנייה בצירוף תעודה מזהה של בעל הכרטיס. כל חבר יהיה אחראי לשמירה על הכרטיס ו/או שובר הטבה, ולא תועלה כלפי החנות שום טענה שעניינה אי קבלת מי מההטבות הניתנות לחברי המועדון במקרה של אובדן הכרטיס א/או שובר הטבה ו/או אי הצגתו מסיבה אחרת כלשהי.
 3.  הצטרפות דרך אתר האינטרנט של החברה אפשרית, ותזכה להטבות כפי שיקבעו מעת לעת.
 4. באחריות החבר לעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיו האישיים על מנת לאפשר לאופטיקה בגבעה להמשיך ולעדכנו לגבי מבצעים ולהעניק לו הטבות ייחודיות. המועדון לא אחראי לאי קבלת הטבה, הודעה או על דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.
 5. דמי החבר לא יוחזרו בשום מקרה, לרבות במקרה בו פקעה החברות מסיבה כלשהי.
 6. במקרה של ביטול החברות מכל סיבה שהיא, חבר המועדון יוכל לנצל את יתרת הנקודות העומדת לרשותו עד חצי שנה ממועד ביטול החברות. לאחר מועד זה יפוג תוקפם של הנקודות לאלתר.
 7. כל אדם המוסר לאופטיקה בגבעה טופס הצטרפות נותן בזאת את הסכמתו להיכלל ברשימת התפוצה של אופטיקה בגבעה ולקבל מהחנות ו/או ממי מטעמה מידע, עדכונים וחומר שיווקי שיישלחו אליו מעת לעת בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות הטלפון הנייד וכתובת הדואר האלקטרוני. הסכמה זו תישאר בתוקפה גם לאחר פקיעת החברות במועדון מסיבה כלשהי. אדם אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה יודיע על כך בכתב לאופטיקה בגבעה – מנחם בגין 30, גבעת שמואל (עמי בוטיק סנטר).
 8. אופטיקה בגבעה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובכלל זה לשנות ו/או לבטל את ההטבות. כל שינוי בתקנון יחייב את כל חברי המועדון, לרבות חברים שהצטרפו לפני שינוי התקנון.
 9. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.
 10. כל חבר רשאי להתקשר אלינו 03-676-9191 לשם קבלת הבהרות וכל מידע אחר.